3.25.2010

Kumpulan Hadist Bukhari-Muslim

#ALLAH MEMAAFKAN SUARA HATI SELAMA BELUM DIBICARAKAN ATAU DILAKSANAKAN.#
Abu Hurairah r.a. bekata: Nabi saw. bersabda: Sesungguhnya Allah memaafkan umatku, apa-apa yang masih bergerak dalam hati selama dibicarakan atau dilaksanakan (dikerjakan).
================================================================================

#BISIKAN WAS-WAS DALAM IMAN DAN CARA MENGELAKKANNYA.#
Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda: setan datang pada tiap orang dan bertanya (berbisik): Siapakah yang menjadikan ini? Siapakah yang menjadikan itu? Sehingga bertanya: Siapakah yang menjadikan Tuhanmu? Apabila sampai disini, maka hendaklah membaca: a’idzubillah minasy syaithanir rajiem, dan menghentikan bisikan tersebut.(Yakni tidak melayaninya).

Anas bin Malik r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda: Selalu orang bertanya-tanya sehingga mereka berkata: Allah yang menjadikan segala sesuatu, maka siapakah yang menjadikan Allah?
=====================================================================================

#IMAN DAPAT BERKURANG KARENA KURANGNYA TAAT.#
Abu Said Al-Khudri r.a. berkata: Rasulullah saw. keluar ke mushala untuk shalat Idul Fitri atau Adha, maka ia berjalan ke bagian wanita dan bersabda: Wahai kaum wanita, bersadaqahlah kalian, sebab aku melihat kalian bagian terbanyak dalam neraka. Mereka bertanya: Mengapa ya Rasulullah? Jawab Nabi saw.: Karena banyak mengomel (mencaci) dan melupakan kebaikan suami, tidak pernah aku melihat orang yang kurang akal dan agama, dapat menawan hati lelaki yang pandai selain kamu. Mereka bertanya: Apakah kekurangan agama dan akal kami ya Rasulullah? Sabda Nabi saw.: Tidaklah persaksian wanita separo dari separo persaksian laki-laki? Jawab mereka: Benar. Sabda Nabi saw.: Itu tanda kekurangan akalnya. Tidakkah diwaktu haid seorang tidak shalat dan puasa? Jawab mereka: Benar. Maka sabda Nabi saw.: Itu dari kekurangan agamanya.
====================================================================================

#WAJIB CINTA KEPADA RASULULLAH LEBIH DARI ANAK KELUARGA DAN SEMUA MANUSIA#
Anas r.a. berkata: Nabi saw. bersabda: Tiada sempurna iman seseorang sehingga ia cinta kepadaku melebihi dari anak, ayah kandungnya dan semua manusia.
=====================================================================================

#DOSA-DOSA BESAR.#
Abu Bakar r.a. berkata: Nabi saw. Bersabda: Sukakah aku beritahukan kepadamu sebesar dosa-dosa besar? Pertanyan ini diulang tiga kali. Jawab sahabat: Baiklah ya Rasulullah. Maka sabda Nabi saw.:

1. Syirik memperserkutukan allah

2. Dan durhaka terhadap kedua ayah bunda.

Nabi saw. Tadinya menyandar tiba-tiba duduk dan bersabda:

3. Ingatlah, dan kata-kata dusta, tipuan.

Lalu mengulang yang ketiga ini beberapa kali sehingga kami (sahabat) berkata: Semoga berhenti (diam). Yakni Nabi saw. benar-benar minta perhatian terhadap sesuatu yang biasa diremehkan oleh masyarakat, dan mungkin dianggap sepele/ remeh.

45. Anas r.a. berkata: Ketika nabi saw. ditanya tentang dosa-dosa besar, maka jawabnya: Syirik mempersekutukan Allah, dan durhaka terhadap kedua ayah bunda, membunuh jiwa (manusia), dan saksi palsu.

46. Abu Hurairah r.a. berkata: Nabi saw. Bersabda: Tinggalkan tujuh dosa yang dapat membinaskan. Sahabat bertanya: Apakah itu ya Rasulullah? Jawab Nabi saw.:

1. Syirik mempersekutukan Allah

2. Derbuat sihir (tenung),

3. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haq

4. Makan harta riba,

5. Makan harta anak yatim,

6. Melarikan diri dari perang jihad pada saaat berperang,

7. Dan menuduh wanita mukminat yang sopan (berkeluarga) dengan zina.

47. Abdullah bin Amr r.a. berkata: Rasulullah saw. Bersabda: Sesungguhnya yang terbesar dari dosa-dosa yang besar ialah orang yang memaki (mengutuk) kedua ayah bundanya. Ketika ditanya: Bagaimana mengutuk kedua ayah bundanya? Jawab Nabi saw.: Memaki ayah orang lain lalu di balas dimaki ayahnya, dan memaki ibunya orang, lalu dimaki ibunya.
=====================================================================================

#Puasa Senin Kamis.#
Rasulullah Shalallahu'alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa pada hari
senin dan hari kamis, kemudian bersabda : "Sesungguhnya perbuatan
diperlihatkan pada setiap hari Senin dan hari Kamis, kemudian Allah
mengampuni setiap orang muslim atau orang Mukmin kecuali dua orang yang
saling mendiamkan. Allah berfirman,'Tundalah pengampunan terhadap keduanya'
"
(Diriwayatkan Ahmad dan sanad hadits ini baik)

Nabi saw. pernah ditanya tentang puasa pada hari senin. Beliau menjawab, "Ia adalah hari saat aku dilahirkan dan mendapat wahyu." (Shahih Muslim)
Dengan demikian jelas kedua hadis di atas adalah hadis yang sahih.
Wallahu a'lam bi al-shawab.
Wassalamu alaikum wr.wb.
=====================================================================================

#WAJIB BERIMAN KEPADA ALLAH DAN ROSULULLAH SERTA MENJALANKAN SEMUA SYARIAT AGAMA.#
Abbas r.a. berkata: Ketika utusan dari Abdul-Qois datang kepada Nabi saw. ditanya: Utusan siapakah kalian? Jawab mereka: Rabi’ah. Maka disambut oleh Nabi saw.: Selamat datang rombongan utusan yang tidak kecewa dan tidak akan menyesal. Lalu mereka bertanya: Ya Rosulullah, kami tidak dapat datang kepadamu kecuali dalam bulan haram (Rajab, DzulQo’dah, DzulHijjah, Muharam), sebab diantara kami dengan kamu ada suku kafir dari Mudhar (yakni yang selalu merampok dijalanan), karena itu ajarkan pada kami ajaran yang jelas terperinci untuk kami berikan kepada orang-orang yang dibelakang kami, dan dapat memasukkan kami ke surga, mereka juga menanyakan tentang minuman. Maka Nabi saw. Menyuruh mereka empat perkara dan mencegah dari empat perkara: Menyuruh beriman kepada Allah saja. Lalu ditanya: Apakah kalian mengerti apakah iman kepada Allah saja itu? Jawab mereka: Allah dan Rosulullah yang lebih mengetahui. Maka sabda Nabi saw.: Percaya bahwa tiada tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, dan memberikan seperlima dari hasil ghanimah, dan melarang mereka membuat minum, dalam gentong, atau dibuat dalam labu,atau melubangi batang pohon,atau bejana yang di cat dengan tir. Kemudian Nabi saw.bersabda: Ingatlah semua itu dan sampaikan pada orang-orang yang dibelakangmu.

Dalam Riwayat Muslim ada tambahan: Bahwa Nabi saw. Bersabdakepada Al-Asyaj: Sesungguhnya engkau memiliki dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu kesabaran dan ketenangan.

Riwayatnya ketika utusani tu telah sampai ke kota Madinah maka semua rombongan segera pergi kepada Rosulullah saw.kecuali Al-Asyaj, yang tenang-tenag berganti pakaian dan memperbaiki dirinya ,baru ia menghadap kepada Rosulullah saw. Dan ketika Rosulullah saw. bertanya pada rombongan: Apakah kamu mewakili kaummu? Jawab mereka: Ya. Tetapi Al-Asyaj berkata: Ya Rosulullah, kami akan berbaiat mengenai diri kami, kemudian bila kembali kami akan menyampaiakan ajaran-ajaranmu kepada kaum kami, maka siapa yang menurut, termasuk pada golongan kami, dan yang tidak maka terserah. Maka Nabi saw. memuji Al-Asyaj: Sungguh engkau memili kedua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu ketenangan dan kesabaran.

11. Ibn Abbas r.a. berkata: Ketika Rosulullah saw. Mengutus Muadz bin Jabal r.a. ke Yaman, beliau berpesan: Engkau akan menghadapi orang-orang ahli kitab, karena itu pertama yang harus engkau ajarkan kepada mereka adalah kepada Allah, maka bila mereka telah mengerti benar,beritahukanlah bahwa ALLAH mewajibkan atas mereka shalat lima waktu tiap sehari semalam, dan bila mereka telah mengerjakan itu, maka beritakan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka mengeluarkan zakat harta untuk diberikan kepada fakir miskin mereka, maka bila mereka taat pada itu, maka engkau terima dari mereka. Dan berhati-hati mengambil milik kesayangan mereka

12. Ibn Abbasr.a. berkata: Ketika Nabi saw. mengutus Mu’adz r.a. ke Yaman beliau berpesan kepadannya: Berhati-hatilah terhadap doanya orang yang teraniaya, sebab antara dia dengan Allah tidak ada hijab.
=====================================================================================

catatan: semua tulisan ini di copy dari http://bukhari-muslim.blogspot.com


=====================================================================================
Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Kasih komentar dong di bawah sini